IMG_20170630_090437

                 С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП/ е преобразуван в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/, съгласно  Заповед № РД-14-176 от 19 август 2016 г. на Министъра на МОН. РЦПППО – обл.Ямбол е държавно специализирано обслужващо звено по чл.50 ал. 1, т.2,3 и 5 от ЗПУО и изпълнява дейности, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, организационно и методическо подпомагане на образователните институции, по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, квалификация на педагогическите специалисти, във връзка с осъществяване на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и осигуряване на ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности. РЦПППО – обл.Ямбол има координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функции в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в образователните институции, както и функции, свързани с квалификационната дейност.  Обслужващото звено провежда краткосрочни обучения на педагогически специалисти и на помощник на учителя, по отношение на философията и принципите на приобщаващото образование, осъществяване на подкрепата за личностно развитие и развитие и подкрепящата среда. Към РЦПППО – обл.Ямбол се създава Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, в съответствие с чл.190 от ЗПУО.

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е с адрес на управление гр.Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 38.