IMG_20170630_090437

                 С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП/ се преобразува в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/.

Регионален център изпълнява дейности свързани с организационното и методическо подпомагане, с квалификацията на педагогическите специалисти и с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.