IMG_20170630_090437

                 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Ямбол /РЦПППО/ е  специализирано обслужващо звено по чл.50 ал. 1, т.2, 3 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование / ЗПУО / и изпълнява дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в образователните институции в областта.

                  Към РЦПППО – област Ямбол се създава Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, в съответствие с чл.190, ал.2 от ЗПУО.

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол е с адрес на управление гр.Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 38. Изпълнението на административната и стопанската дейност на Регионален център  за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- област Ямбол е от 8.30 часа до 17.00 часа, всеки работен ден.