Създаване на организация и управление на ресурсите във връзка с подкрепата на образователните институции в област Ямбол за осъществяване на допълнителна подкрепа за личностно развитие и реализиране на държавната политика за приобщаващо образование, в съответствие с нормативната уредба в образователната система и областната Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.