• Утвърждаване на центъра като държавно специализирано звено,  с екип от педагогически специалисти – специални педагогози, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора и други специалисти, притежаващи необходимите знания, умения и компетентности за осъществяване на дейностите.
  • Устойчиво развитие на специализираното обслужващо звено като институция в системата на предучилищното и училищното образование подкрепяща реализирането на държавната политика за приобщаващо образование.
  • Развитие на партньорски взаимоотношения с образователните институции, с родители, социални партньори, с организации и институции.
  • Екипът ни приема мисията да подкрепя развитието на процеса на приобщаващото образование в областта, да гарантира осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата и учениците със специални образователни потребности в образователните институции, през призмата на техните специфични индивидуални потребности и  особености в индивидуалното им  развитие и  да осъществява допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности / от 3 годишна възраст, до приключване на втори гимназиален етап на обучение/.
  • Педагогическите  специалисти, членове на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, осъществяват методическа, организационна и квалификационна дейност с учителите и другите педагогически специалисти и непедагогически персонал в образователните институции в областта, по въпросите на приобщаващотото образование и  оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците, във връзка с  предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие.