•  Регионалните центрове имат координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и функции свързани с квалификационната дейност в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. 
 • През лятната ваканция децата и учениците със специални образователни потребности могат да участват в:
  – Клуб „Млад изследовател“, в който по интересен и забавен начин се усвояват знания за историята, за природата, за професиите и др.
  -Клуб “Млад творец”, в който се предлагат различни терапевтични занимания – арт терапия, приказкотерапия, музикотерапия и др.
  -Клуб “Знам и мога”, в който се провеждат занимания за формиране и развитие на  знания, умения и компетентности, в областта на четене и писане, смятане и др.

  – Дейностите в “Игротека”, включват дидактични, занимателни и подвижни игри и занимания.

  Дейностите през лятната ваканция се провеждат от педагогически специалисти в съответствие с изготвения график за работа през лятната ваканция.

 • През учебната 2023-2024г. функционалното оценяванне на  индивидуалните потребности на децата и учениците, което е в съответствие с чл.78 от Наредбата за приобщаващото образование ще  бъде отразявано в карта, която е разработена във връзка с прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. Специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол, преминали обучение за функционално оценяване, във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането  на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY) ще провеждат практически обучения на членове на екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции в областта. В обученията могат да се включат  педагогически специалисти, които не са преминали обучение в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр.Банкя, реализирано по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.  Семинарите ще бъдат проведени съгласно график, съгласуван с Началника на РУО-Ямбол.
 • Във връзка с необходимостта от изготвяне на новата карта членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции следва да се запознаят с насоките за нейното прилагане, изготвени по проект BG05M2OP001-3.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование”, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование  за интелигентен растеж” 2014-2020 г., като специалистите, включени  в  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности ще оказват методическа подкрепа на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции, по отношение попълване на картата.
 • В 12 РЦПППО в страната, в периода от 01.09.2023г. до 31.12.2024г., ще бъдат реализирани дейности по проект на УНИЦЕФ България “Глас за всяко дете”. Определена група от специалисти от екипите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще се включат в обучения за прилагане на средства за допълваща и алтернативна комуникация в образованието – дейност 1.1. Обучения на специалисти от РЦПППО за ДАК, което ще се проведе от обучители към Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”. Във връзка с дейност 1.2. Фасилитиране на присъствени срещи за обмяна на опит в професионалната общност и обсъждане на работа по случаи ще бъде сформирана група от специалисти и учители в областта, работещи с деца със специфични затруднения и /или използващи ДАК в своята практика в детски градини, училища, център за специална образователна подкрепа, ЦОП, ЦСРИ, Дневен център за деца с увреждания и др. Планира се провеждане на минимум 4 срещи, с продължителност до 2 астрономически часа – приложена е покана.  По дейност 2.1. Директна подкрепа за деца с комуникативни нужди и документиране на работа по случай 3 специалисти от РЦПППО ще подкрепят минимум 10 деца с комуникативни нужди, чрез средства за допълваща и алтернативна комуникация. Дейност 3.1. Областна практическа конференция за представяне на случаи и добри проктики цели мултиплициране на опита в образователната и социалната сфери.