•  Регионалните центрове имат координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и функции свързани с квалификационната дейност в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. 
  • През учебната 2023-2024 година функционалното оценяване на  индивидуалните потребности на децата и учениците, което е в съответствие с чл. 78 от Наредбата за приобщаващото образование ще бъде отразявано в карта, която е разработена във връзка с прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация (ICF-CY). Специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол, които са преминали обучение за осъществяване на функционално оценяване  ще провеждат практически обучения, съгласно график, съгласуван с Началника на РУО-Ямбол, на членове на екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции в областта. В информационните семинари могат да се включат  педагогически специалисти, които не са преминали обучение в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр. Банкя, реализирано по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.   Във връзка с необходимостта от изготвяне на новата карта членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции следва да се запознаят с насоките за нейното прилагане, изготвени по проект BG05M2OP001-3.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование”, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование  за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Специалистите, включени  в  състава на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към РЦПППО – област Ямбол ще оказват методическа подкрепа на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции, по отношение попълване на картата. При необходимост от осъществяване на методическа подкрепа във връзка с прилагане на функционалното оценяване, както и по отношение на изготвяне на плановете за подкрепа, индивидуалните учебни планове, индивидуалните учебни програми и допълнителната подкрепа за личностно развитие, ръководителите на образователните институции изпращат заявление.
  • В 12 РЦПППО в страната, в периода от 01.09.2023г. до 31.12.2024г., ще бъдат реализирани дейности по проект на УНИЦЕФ България “Глас за всяко дете”. Определена група от специалисти от екипите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще се включат в обучения за прилагане на средства за допълваща и алтернативна комуникация в образованието – дейност 1.1. Обучения на специалисти от РЦПППО за ДАК, което ще се проведе от обучители към Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”. Във връзка с дейност 1.2. Фасилитиране на присъствени срещи за обмяна на опит в професионалната общност и обсъждане на работа по случаи ще бъде сформирана група от специалисти и учители в областта, работещи с деца със специфични затруднения и /или използващи ДАК в своята практика в детски градини, училища, център за специална образователна подкрепа, ЦОП, ЦСРИ, Дневен център за деца с увреждания и др. Планира се провеждане на минимум 4 срещи, с продължителност до 2 астрономически часа – приложена е покана.  По дейност 2.1. Директна подкрепа за деца с комуникативни нужди и документиране на работа по случай 3 специалисти от РЦПППО ще подкрепят минимум 10 деца с комуникативни нужди, чрез средства за допълваща и алтернативна комуникация. Дейност 3.1. Областна практическа конференция за представяне на случаи и добри проктики цели мултиплициране на опита в образователната и социалната сфери. 

Съгласно чл.8 от Наредбата за приобщаващото образование се извършва ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие.