• В областта на координиращата функция Регионалните центрове извършват следните дейности: координация на дейностите във връзка с оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците; координация по отношение изпълнението на плановете за подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, координиране с образователните институции за осигуряване на ресурсни учители и други педагогически специалисти; координират връзката между родителите и специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа; развиват форми на сътрудничество  с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане на процеса на приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности; участват разработване на областни и общински стратегии за приобщаващото образование; организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.
 • В областта на консултативната функция Регионалните центрове извършват следните дейности: запознават  родителите с принципите и философията на приобщаващото образование; консултират родителите за условията на предоставянето на допълнителна  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; консултират родители, учители и специалисти за усвояването  на различни форми и техники за работа с деца и ученици със специални образователни потребности и за използване на специализирана литература; консултират родителите и педагогическите специалисти за използване на различни видове терапии – фамилна, арттерапия, кинезитерапия, ергогерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците; съдействат за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование; консултират учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за избор на професия за професионално образование и обучение и за професионална реализация; консултират родителите и педагогическите специалисти за условията и реда  за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности; организират информационни кампании  за повешаване на информираността на обществото  относно приобщаващото образование  и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 • В областта  на диагностичната и образователната функция Регионалните центрове извършват следните дейности: оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища и прилагане на терапевтични програми; изразяват становище за промяна на формата на обучение на ученици със специални образователни потгребности; изразяват становище за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в цетрове за специална образователна подкрепа; участват в провеждането на изследвания по въпросите на приобщаващото бразование; събират, анализират и обобщаватинформация относно потребностите, нагласите и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование.
 • В областта на методическата функция Регионалните центрове извършват следните дейности:  провеждат краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите; методически подпомагат учители и други педагогически специалисти при изготвяне на план за подкрепа на дете или ученик със специални образователни потребности, на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности; осъществяват методическа подкрепа  на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в денските градини  и училищата, на педагогическите специалисти в специалните училища , центровете за специална образователна подкрепа и центровете за подкрепа за личностно развитие, във връзка с допълнителната подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.
 •  В областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти, по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците Регионалните центрове: изготвят програма за квалификация на педагогическите специалисти, провеждат и организират обучения , за които издават удостоверения с кредити.
 • През лятната ваканция на децата и учениците се предлагат следните възможности за включване в дейности:
  – в Клуб „Млад изследовател“ децата и учениците по интересен и забавен начин усвояват знания за историята, за природата, за професиите и др.
  – в Клуб “Млад творец” децата и учениците се включват в различни занимания – арт терапия, приказкотерапия, “Създавам разказ, приказка…”, музикотерапия и др.
  -в Клуб “Знам и мога” децата и учениците придобиват знания, умения и компетентности в областта на четене и писане, смятане и др.
  – Дейностите в “Игротека”, включват дидактични, занимателни, подвижни игри.
 • КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ