Определение за специални образователни потребности на деца и ученици

Съгласно § 1, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование,  “Специални образователни потребности” на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.

Прописи

Намери и обясни

Развитие на речевите и познавателните способности на деца с ОНР

Картинен речник