Процедурата за осигуряване на специалисти за осъществяване на допълнителна подкрепа за личностно развитие е в съответствие с чл. 124 от Наредбата за приобщаващото образование.

чл. 124 (1) от Наредбата за приобщаващото образование

Когато детската градина или училището не може да осигури ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, в срок до 10 септември директорът подава информация до съответната община с искане за осигуряването му, като посочва видовете специалисти за ресурсното подпомагане.

(2) В срок до 20 септември общината уведомява директора на детската градина или училището за взетото решение на общинския съвет за начина на осигуряване на ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности и за видовете специалисти – от център за подкрепа за личностно развитие на територията на съответната община или чрез възлагане при условията и по реда на чл. 198 ЗПУО.

(3) Когато общината не може да осигури ресурсното подпомагане при условията на ал. 2, дейностите за ресурсно подпомагане се осигуряват от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

(4) В срок до 30 септември директорът на детската градина или училището въвежда информацията за ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, за институциите и/или за лицата, които го осигуряват, както и за специалистите, които го осъществяват, в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, в списък-образец № 1 или в списък-образец № 2.

(5) В случай че въз основа на извършената оценка на индивидуалните потребности е установена необходимост от ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности след 30 септември, директорът на детската градина или училището извършва промени в утвърдения списък-образец, като въвежда информацията по ал. 4 в срок до 1 декември.

Институциите  осигуряват допълнителна подкрепа за личностно развитие / чл. 82, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование /. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование предоставя съответните специалисти за допълнителна подкрепа за личностно развитие, в зависимост от индивидуалните потребности на децата и учениците в съответствие с чл. 108 от Наредбата за приобщаващото образование. Във връзка с необходимостта от осигуряване на съответните специалисти директорът на образователната институция подава заявление.

Педагогическите специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в сектор “Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности” осъществяват дейности, които са свързани с ресурсното подпомагане и терапията на деца и ученици със специални образователни потребности, провеждат индивидуални или групови занятия и консултации в детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици със специални образователни потребности, както и в регионалния център.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните потребности.

Във връзка с необходимостта от определяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие за дете или ученик, родителите подават до директорите на образователните институции заявление за извършване на оценяване на индивидуалните потребности на детето / ученика.

Когато в образователната институция липсва определен специалист, съгласно чл.73, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование, директорът на образователната институция изпраща заявление до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

От началото на учебната 2023-2024 година за оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците ще се използва картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания, която е разработена на основата на ICF-CY. Оценяването на индивидуалните потребности на децата и учениците е в съответствие с чл.78 от Наредбата за приобщаващото образование. Във връзка с прилагането на картата са изготвени насоки и ще бъдат проведени обучения на членове на екипите в образователните институции.

Карта за функционална оценка, която се попълва от членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции и от членовете на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, във връзка с определяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете или ученик.

Карта за функционална оценка, която се изготвя от членовете на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете или ученик със специални образователни потребности до края на учебната година.

План за подкрепа на дете или ученик със специални образователни потребности се изготвя за децата и учениците със специални образователни потребности в срок от 30 дни след определяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Копие от плана за подкрепа следва да бъде изпратен до Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на преценката на екипа за подкрепа за личностно развитие за промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална, съгласно разпоредбите на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО и чл. 143 ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование.

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се поддържа информация за децата и учениците със специални образователни потребности, за специалистите осъществяващи ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности и помощниците на учителя в съответствие с чл.145, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образовантелни потребности към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа и супервизия на екипите в детските градини и училищата, съгласно чл.190, ал.3, т.6 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.125 и чл.144, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование.

Учениците със специални образователни потребности, които са получили удостоверение за завършен 7 клас може да продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в училище по чл.142, ал.3, т.1 съгласно чл.145, ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.140 от наредбата за приобщаващото образование. Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация.