Заявление за промяна на формата на обучение- подава се в случаите на приминаване от дневна в индивидуална форма на обучение

Заявление за продължаване на обучение след 10 клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за продължаване на обучение след 7 клас

Заявление-Образец 4– подава се при необходимост от повторно оценяване

Заявление-Образец 5a-подава се при желание за насочване за обучение в изнесена паралелка в ЦСОП гр.Елхово

Заявление-Образец 5– подава се при желание за насочване за обучение в специално училище

Заявление-Образец 5 б-подава се при желание за насочване за обучение в изнесена паралелка към ЦСОП гр.Елхово, в социална услуга в общността

 Заявление-Образец 6– подава се при необходимост  от отлагане на детето от задължително обучение в първи клас

Заявление за оценяване на индивидуалните потребности, във връзка с определяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие- подавасе до директора на образователната институция

Уважаеми родители/ настойници/ попечители/ лица полагащи грижи за децата,  заявленията до регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и придружаващите ги документи, се приемат на адрес: гр.Ямбол, ул.”Стефан Караджа” №38 или  сканирани на електронна  поща: info@rcpppo-yambol. com; regionalencentaryambol@abv.bg