Заявление-Образец 4– подава се от родителите, при необходимост от повторно оценяване на индивидуалните потребности

Заявление-Образец 5a-подава се при желание за насочване за обучение в изнесена паралелка в ЦСОП гр.Елхово

Заявление-Образец 5– подава се при желание за насочване за обучение в специално училище

Заявление-Образец 5 б-подава се при желание за насочване за обучение в изнесена паралелка към ЦСОП гр.Елхово  / в социална услуга в общността/

 Заявление-Образец 6– при необходимост  от отлагане на детето от задължително обучение в първи клас

Заявление за оценяване на индивидуалните потребности, във връзка с определяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие- подава се от родителя до директора на образователната институция

Уважаеми родители/ настойници/ попечители/ лица полагащи грижи за децата,  заявленията до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол и придружаващите ги документи, се приемат на адрес: гр.Ямбол, ул.”Стефан Караджа” №38  или  сканирани на електронна  поща: info-2811612@edu.mon.bg.