Към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се създава Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. Съставът на екипа се определя в съответствие с чл.190, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Екипът изпълнява следните функции: одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, оценява индивидуалните потребности на деца и ученици, организира повторното оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците, насочва деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в специални училища, в изнесени групи и паралелки на център за специална образователна подкрепа и за продължаване на обучението след завършен 7 и 10 клас, отлага задържителното обучение в 1 клас за една година на деца със специални образователни потребности,извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката на училищните екипи за промяна на формата на обучение на ученици със специални образователни потребности от дневна в индивидуална, извършва преценка на обучението на ученици, ненавършили 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас; лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години,подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие, предлага и организира предоставянето на методическа подкрепа на образователните институции в областта и други, съгласно държавния образователен  стандарт за приобщаващо образование.