Към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се създава Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, който се определя със заповед на директора на центъра.

В състава на екипа се включват ресурсни учители, специален педагог от Център за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора, представители на РЗИ гр.Ямбол, на Дирекция „Социално подпомагане“ и РУО гр.Ямбол. Ръководител на екипа е г-жа Ваня Димитрова – старши експерт в РУО гр.Ямбол.

Дейности и функции на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности:

  • Въз основа на оценките на ЕПЛР в образователните институции, предлага да се одобри или не предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Въз основа на заявление на директора на образователната институция извършва оценяване на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • При несъгласие на родителя/ настойника с извършеното оценяване, организира повторно оценяване;
  • След заявление на родител извършва оценяване на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности за наясочване за обучение в специални училища;
  • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
  • Предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
  • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
  • Извършва преценка на обучението на ученици, ненавършили 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас; лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;
  • Отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година;
  • Изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.