ДОКУМЕНТИ

ЗА ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕ / УЧЕНИК, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ РОДИТЕЛ / НАСТОЙНИК

В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТУЦИЯ

 

 

       За извършването на оценката родителят, настойникът, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, представя следните документи:

 

  1. заявление до директора;
  2. статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични, логопедични, медицински – при наличие на такива;
  3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето или ученика, включително документи от детската градина при наличие на такива;
  4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването – при деца и ученици с хронични заболявания.

 

       При извършването на оценката се вземат предвид и:

  1. резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения;
  2. документите от личното образователно дело на детето или ученика и материали от портфолиото на детето;
  3. други документи по преценка на екипа, който ще извършва оценката.

 

       Оценката на индивидуалните потребности на дете или ученик, което не владее български език, се извършва на езика, който детето или ученикът владее най-добре, като при необходимост се ползва преводач, осигурен от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето. При необходимост съдействие за осигуряването му може да окаже регионалното управление на образованието

  • * * *

Съвети на слухово-речевия рехабилитатор

Съвети на ресурсурсния учител

Съвети на психолога

Съвети на логопеда