адрес на РЦПППО – област Ямбол: гр. Ямбол, ул. „Ст. Караджа” № 38 / бившето ПУ “Иван Вазов” /

служебен телефон на РЦПППО – обл.Ямбол: 046621133,

слежебен телефон – директор: 0879406860;

деловодство: 0879143760

e-mail: info-2811612@edu.mon.bg