Специализираното обслужващо звено към МОН е институция в системата на училищното и предучилищното образование за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в областта.