ПРИОРИТЕТ 1: Гарантиране правото на образование на децата и учениците със специални образователни потребности, чрез премахване на пречки и създаване на възможности за развитие и участие.

ПРИОРИТЕТ 2:  Ранно откриване и оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие.

ПРИОРИТЕТ 3: Предоставяне на необходимата допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училища, чрез повишаване на професионалните знания, умения и компетенции на екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Ямбол и на екипите на образователните институции в областта.

ПРИОРИТЕТ 4: Въвеждане на функционално оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците, във връзка с  прилагане на чл.78 от Наредбата за приобщаващото образование, във връзка с осигуряване на достъп до допълнителна подкрепа за личностно развитие, чрез екип от обучени специалисти, прилагайки чл.76 от Наредбата за приобщаващото образование.

ПРИОРИТЕТ 5: Спазване на етичния кодекс, във връзка с реализираните  дейности и осъществяването на взаимодействието, по отношение участието на децата и учениците със специални образователни потребности  в образователния процес.

ПРИОРИТЕТ 6: Осъществяване на подкрепа при необходимост, при възникнали проблемни ситуации, чрез специалистите, участващи в дейността на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, повишавайки информираността на участниците в процеса на приобщаващото образование.