Програма за квалификация-18-19

Годишен план за квалификация-17-18

    Учебна 2016 – 2017 година

 Организирани и проведени са  4 обучения след писмена заявка от директори на образователни институции / ПГХТТ гр.Ямбол,  ПУИ “Н.Й.Вапцаров” гр.Елхово, ОУ “Х.Димитър” с.Гранитово, ДГ “Здравец” гр.Болярово /със следните теми:

 • „Оценка на индивидуалните потребности на ученика”;
 •  „Педагогическата дейност на различните специалисти при оказване на обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности”;
 • „Приобщаващото образование – дейността на педагогическите специалисти за оказване на подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности”;
 •   „Работа с деца със специални образователни потребности през призмата на новия Закон за предучилищно и училищно образование”.

Отделни специалисти взеха участие в:

 • Семинар на тема: Партньорство между ресурсния и масовия учител в приобщаващото образование на зрително затруднени деца. Д. Джеджева – старши ресурсен учител, м. април 2017г.;
 • Семинар на тема: „Методи и стратегии за успешно адаптиране на зрително затруднени ученици в масовия клас”- Д. Тодорова- старши ресурсен учител  м. май 2017г.;
 • Обмяна на опит по проект по Европейска програма Еразъм + КА1 – К. Атанасова – м. май 2017г.;
 • Десети национален семинар за ресурсни учители, подпомагащи включващото обучение на ученици с нарушено зрение на тема :„Нова роля на специалните училища в приобщаващото образование”- Д.Джеджева, Д. Тодорова- старши ресурсни учители – м. юни 2017г.
 • Школа за училищно приобщаване 2017г. – Т. Трифонова – директор на РЦПППО и Е. Воденичарова – психолог – м. януари 2017г.
 • Уебинар на Фондация Кузманов през м.ноември 2016г. Портофолио на детето/ученика- Т.Трифонова-директор
 • Самооценяването на институцията организирано от РУО и проведено от РААБЕ – България – Т.Трифонова – директор
 • Организирана и проведена от РЦПППО кръгла маса през м.май 2017г. на тема: „Реализиране процеса на приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности – успехи, предизвикателства и пътища за развитие”.

На 30. 04. 2017 г. се проведе обучение на тема: “Да разберем детето със СОП” с водещ доц. Моника Богданова.

     

      Учебна 2015 – 2016 година

На 25.03.2016 г. от 14.00 ч. в Ресурсен център  се проведе тематична родителска среща на тема: “Осъществяване на подкрепа в общообразователния процес на деца и ученици с обучителни затруднения”.

“Температурен биофийтбек”

DSC06730  DSC06732 DSC06733 DSC06734 DSC06735  DSC06737 DSC06738

“Ерготерапия” – НАРУ – 2016 г.

DSC06674 DSC06677 DSC06678 DSC06679 DSC06680

“Приказкотерапия” с доц. Диана Циркова

IMG_20151102_105321  IMG_20151102_105621 IMG_20151102_104617 IMG_20151102_104641  IMG_20151102_104601 IMG_20151102_104553