Процедура за ДПЛР

Заявление – ИФ

Оценяване на индивидуалните потребности на дете или ученик

Оценяването на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е функционална.

От 15.09.2023г. в РЦПППО – област Ямбол ще се приемат заявления за извършване на функционална оценка и необходимите към тях придружаващи документи, с приложена карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на основата на ICF-CY.