Функции:

  • Регионалните центрове имат координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Регионалните центрове имат и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Дейности:

  • Провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
  • Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
  • квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно

развитие на децата и учениците;

  • Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;