• Устойчиво институционално развитие на основата на принципите и политиките за приобщаващо образование;
  • Повишаване равнището на знанията, уменията и компетенциите на членовете на екипа на РЦПППО – обл.Ямбол;
  • Подкрепа за реализиране на процеса на приобщаващото образование, във връзка с оценяване, организиране на осъществяването и осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • Подкрепа при формиране и реализиране на приобщаващи политики – областни, общински и организационни и междуинституционално взаимодействие;
  • Развитие на дейностите по отношение осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • Осъществяване на супервизия и методическа подкрепа по отношение дейността на Екипите за подкрепа за личностно развитие в образователните институции.