1. Подкрепа за осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на знанията и уменията на децата и учениците със специални образователни потребности.
 2. Повишаване на професионалните знания и компетентности на педагогически и непедагогически специалисти, членове на екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в образователните институции в областта за предоставяне на качествена допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
 3. Устойчиво развитие на процеса на приобщаващото образование, чрез осигуряване на равен достъп до образование на всяко едно дете и ученик със специални образователни потребности и допълнителна подкрепа за личностно развитие, на основата на координиране на взаимодействията с институциите имащи отношение към приобщаващото образование.
 4. Поддържане на конструктивни взаимоотношения в екипа на звеното и с екипите на образователните институции в областта, неправителствени организации, държавни институции, други институции и граждански сдружения и обединения, включително родителската общност, чрез консултативна и методическа подкрепа.
 5. Използване на възможности предоставяни от програми и проекти за създаване и развитие на подкрепяща среда за децата и учениците със специални образователни потребности.
 6. Използване на ниско технологични и високо технологични помощни технологии и средства в образователния процес и осъществяването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на  децата и учениците със специални образователни потребности, включително подходящо планиране  на цели, задачи и дейности през учебната година и адаптиране на учебното съдържание, в зависимост от индивидуалните им потребности и възможности на всяко дете /ученик със специални образователни потребности.
 7. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в област Ямбол, чрез екип от ресурсни специалисти и гарантиране на обективно оценяване/ преценяване на техните индивидуални потребности и възможности, чрез екип от специалисти на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
 8. Осъществяване на компетентна професионална подкрепа на ръководствата и екипите на детските градини и училища в област Ямбол.
 9. Осъществяване на компетентна професионална подкрепа на родителите/настойниците/попечителите/лицата полагащи грижи за децата.
 10. Обмяна на опит, чрез организиране и участие в работни срещи, форуми, конференции, дискусии по проблеми, включени в дневния ред на образователните институции, по отношение подкрепата за развитието на децата и учениците със специални образователни потребности.
 11. Създаване на възможности и подкрепа за изявата на децата и учениците със специални образователни потребности.
 12. Информиране и популяризиране на добрите практики, във връзка с осъществяване на процеса на приобщаващото образование на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училища.