РЦПППО

admin

“Ранна скринигова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца”

Регионален център за подкрепа на процеса на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол организира провеждането на информационна среща с ръководителите на детските градини в област Ямбол във връзка с ранното оценяване на риска от проблеми при деца – трудности в адаптирането и общуването, в когнитивното функциониране и овладяването на езика и др., която ще се проведе на 14.06.2024г. от 13.00 часа в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- област Ямбол. За участие в информационната среща е поканена г-жа Татяна Славова – старши експерт по предучилищно обучение в РУО – Ямбол.

Скрининг теста за тригодишните деца се прилага във връзка с превенцията на обучителните затруднения и осигуряването на необходимата подкрепа още в ранна детска възраст. Прилагането му е регламентирано в Наредбата за приобщаващото образование.

            През 2013г. специалисти на обслужващото звено – психолози и логопеди участваха в апробирането на ранна скринигова оценка, която е издадена отново през 2023г.

 През учебната 2023-2024г. беше проведено обучение за обучители, в което участваха определени педагогически специалисти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в страната. Обучените специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол са г-жа Христина Жорова Драгнева-Георгиева и г-жа Росица Иванова Русева.

В началото на учебната 2024-2025г. планираме провеждането на обучения за детски учители от детските градини в областта, за прилагане и ползване на “Ранна скринигова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца”.

ДЕЙНОСТИ през ваканцията за деца и ученици със специални образователни потребности

Възможности за включване на деца и ученици със специални образователни потребности в дейности през ваканциите:
– Клуб „Млад изследовател“, в който децата и учениците по интересен и забавен начин усвояват знания за историята, за природата, за професиите и др.
– Клуб “Млад творец”, в който децата и учениците се включват в различни занимания – арт терапия, приказкотерапия, “Създавам разказ, приказка…”, музикотерапия.
– Клуб “Знам и мога”, в който децата и учениците придобиват знания, умения и компетентности в областта на четене и писане, смятане и др.
– Игротека-включваща дидактични, занимателни, подвижни игри.