Екипът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – обл.Ямбол, включва  педагогически специалисти и  непедагогическиперсонал, както следва: директор,  старши ресурсни учители, ресурсни учители, психолози,  логопеди,  рехабилитатор на слуха и говора и завеждащ административна служба, касиер и домакин.

Екип на РЦПППО – област Ямбол:

Директор: Таня Стоянова Дженкова – Трифонова – 0879406860

Психолози:

Екатерина Христова Воденичарова – 0879406885

Марина Христова Великова – 0879406863

Логопеди:

Христина Жорова Драгнева- Георгиева – 0879406882

Росица Иванова Русева – 0877206979

Рехабилитатор на слуха и говора: Мария Георгиева Атанасова – 0879406859

Старши ресурсни учители:

Василка Събева Кирова – 0879406855

Стефка Георгиева Геврекова – 0879406884 /замествана от Габриела Георгиева/

Мима Петрова Вълчанова – 0879406878

Дарина Тодорова Русева – 0879406879

Дори Радкова Джеджева – 0879406866

Тинна Константинова Боева – 0876133076

Мария Кръстева Петрова – 0877028077

Диана Георгиева Николова – 0877041606

Ресурсни учители:

Антоанета Велчева Маркова – 0879406844

Ваня Иванова Градинарова – 0879406833

 

Главен счетоводител: Радостина Стойкова Стоянова – 0885889158

ЗАС, касиер и домакин: Милена Димитрова Христова- 0879406 865

служебен телефон – деловодство- 0879143760