Екипът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – обл.Ямбол, включва 13 педагогически специалисти и 1 непедагогически, както следва: директор, 8 старши ресурсни учители, 2 психолози, 2 логопеди,  рехабилитатор на слуха и говора и завеждащ административна служба, касиер и домакин.

Състав на екипа:

Директор: Таня Стоянова Дженкова – Трифонова – 0879406860; 0879143760

Психолози: Екатерина Христова Воденичарова – 0879406885

Марина Христова Великова – 0879406863

Логопеди: Христина Жорова Драгнева- Георгиева – 0879406882

Росица Иванова Русева – 0877206979

Рехабилитатор на слуха и говора: Мария Георгиева Атанасова – 0879406859

Старши ресурсни учители:

Василка Събева Кирова – 0879406855

Стефка Георгиева Геврекова – 0879406884

Мима Петрова Вълчанова – 0879406878

Дарина Тодорова Русева – 0879406879

Дори Радкова Джеджева – 0879406866

Тинна Константинова Боева – 0876133076

Мария Кръстева Петрова – 0877028077

Диана Георгиева Николова – 0877041606

Главен счетоводител: Радостина Стойкова Стоянова – 0885889158

ЗАС, Касиер и Домакин: Милена Димитрова Христова- 0879406 865