Какво е „Приобщаващо образование”?
Основната концепция, залегнала в приобщаващото образование е, че всяко дете има право на достъп до качествено образование в общообразователната училищна система и е способно да учи.

В този смисъл всяко дете, независимо от различия, основани на възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или други бариери пред ученето,може и следва да се обучава в общообразователно училище.

Приобщаващото образование цели да се отговори на нуждите на всяко дете, като се отделя специално внимание на групи деца, които са в риск да бъдат социално изолирани или изключени от общообразователната система.

 

Кои  деца са със специални образователни потребности ?

Деца и ученици  със специални образователни потребности са децата и учениците с образователни потребности, които може да възникнат при:

  1. различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания;
  2. комуникативни нарушения;

3.специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия);

  1. разстройства от аутистичния спектър;
  2. емоционални и поведенчески разстройства.

Оценяване на индивидуалните потребности на дете или ученик

Оценяването на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е функционална.

От 15.09.2023г. в РЦПППО – област Ямбол ще се приемат заявления за извършване на функционална оценка и необходимите към тях придружаващи документи, с приложена карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на основата на ICF-CY.